Regulaminy

 

1.      Sklep pod adresem www.sklep.kotrak.pl prowadzony jest we własnym imieniu przez spółkę Kotrak S.A. w Katowicach, 40-582 Katowice ul. Parczewskiego 25, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr: 0000704357, posługującej się nr NIP: 9542496628, REGON: 277683949.

2.      W ramach Sklepu nie jest prowadzona sprzedaż na rzecz konsumentów i do sprzedaży tej nie ma zastosowania ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oferta sklepu adresowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.

3.      Dokonywanie sprzedaży za pośrednictwem Sklepu odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie – Kotrak S.A. nie przewiduje jakichkolwiek odstępstw od zapisów Regulaminu przy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu – w tym dokonywanych w jakiejkolwiek formie: ustnej, mailowej, pisemnej.

4.      Złożenie zamówienia zakupu za pośrednictwem Sklepu oznacza uprzednie zapoznanie się z zapisami Regulaminu i ich akceptację.

5.      Złożenie zamówienia zakupu za pośrednictwem Sklepu będzie skuteczne wyłącznie po podaniu wszystkich danych Kupującego, wymaganych w odpowiednim formularzu zamówienia.

6.      Zamówienie złożone zostaje w drodze formularza udostępnionego w ramach Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą skutecznego złożenia zamówienia.

7.      Formy płatności dostępne w ramach umowy sprzedaży to wyłącznie:

a)      przedpłata na rachunek bankowy Kotrak S.A. wskazany w toku zamówienia,

b)      zaplata za pośrednictwem instytucji płatniczej, w toku zamówienia.

8.      Przeniesienie prawa własności zakupionego w Sklepie towaru następuje po zapłacie pełnej ceny. Zakupiony towar nie będzie przesyłany Kupującemu przed zapłatą pełnej ceny, a w przypadku bezskutecznego upływu 7 dni umowa sprzedaży zostaje uznana za unieważnioną.

9.      Po dokonaniu pełnej płatności ceny zakupu, zakupiony towar będzie wysyłany do Kupującego, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego od złożenia zamówienia. Wysyłka towaru następować będzie na koszt i ryzyko Kupującego, za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Kotrak S.A. Wraz z towarem Kotrak S.A. nadaje fakturę VAT obejmującą umowę sprzedaży wynikającą z zamówienia.

10.  Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej umowy.

11.  Oferowane ceny wskazywane są w walucie PLN i są cenami brutto (zawierają należny podatek od towarów i usług VAT).

12.  Ujawnienie danego towaru w Sklepie nie oznacza oferty jego zakupu w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego – aż do potwierdzenia przez Kotrak S.A. w ramach formularza zamówienia dostępności towaru i warunków jego sprzedaży. Wyłączone zostaje zastosowanie art. 66 Kodeksu cywilnego, zgodnie z dyspozycją art. 66 §4 Kodeksu cywilnego.

13.  Kotrak S.A. może odstąpić od umowy sprzedaży przed wysyłką towaru, w przypadku błędu w formularzu zamówienia i objęcia nim towaru nie znajdującego się na stanach magazynowych Kotrak S.A. W takim przypadku cena zakupu uiszczona przez Kupującego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została zapłacona.

14.  W ramach umowy sprzedaży zakupionego sprzętu wyłączona zostaje w całości rękojmia za wady. Każdy z oferowanych towarów objęty jest gwarancją producenta towaru.

15.  Kotrak S.A. realizuje obowiązki wskazane  w art. 29 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W przypadku woli zwrotu zużytego sprzętu tego samego rodzaju co objęty zamówieniem, Kupujący może tego dokonać wysyłając zużyty sprzęt na adres Kotrak S.A. na własny koszt i ryzyko.

16.  Kotrak S.A. realizuje wszelkie zamówienia zgodnie z Polityką prywatności, ujawnioną pod adresem www.kotrak.pl/polityka-prywatnosci/

17.  Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć z umowy sprzedaży zawartej w wyniku złożenia zamówienia, będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Kotrak S.A.

18.  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych.

19.   Regulamin obowiązuje od dnia 09.03.2015r. Regulamin może być zmieniany jednostronnie przez Kotrak S.A., Kupujący związany jest postanowieniami Regulaminu obowiązującego w chwili składania zamówienia.


Art. 29.

1.

Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe:

1)

powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju po dniu 13 sierpnia 2005 r.;

2)

powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju do dnia 13 sierpnia 2005 r., jeżeli zużyty sprzęt jest zastępowany przez sprzęt tego samego rodzaju co sprzęt dostarczony przez tego wprowadzającego lub sprzęt spełniający te same funkcje co sprzęt dostarczony przez tego wprowadzającego, przy czym finansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania tego sprzętu może być również ponoszone przez jego użytkownika w zakresie określonym w umowie zawartej między wprowadzającym sprzęt i użytkownikiem.

2.

Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych i użytkownik tego sprzętu są obowiązani przekazywać zużyty sprzęt do zbierającego zużyty sprzęt lub zakładu przetwarzania, wpisanych do rejestru.